Algemene Voorwaarden

Algemeen (artikel 1)

 1. Daar waar in het hierna volgende wordt gesproken over Gebruiker, wordt daarmee bedoeld OCS Workplaces B.V. , OCS Plus B.V. en Inspiration Office B.V. Wederpartij is degene met wie Gebruiker een overeenkomst sluit, werkzaamheden of diensten verricht of goederen levert. Gebruiker en Wederpartij worden gezamenlijk als Partijen aangeduid.
 2. Dit zijn de algemene voorwaarden van Gebruiker die bij uitsluiting van andere voorwaarden van toepassing zijn op alle rechtshandelingen, overeenkomsten, werkzaamheden, leveringen en dienstenvan Gebruiker en door hem ingeschakelde derden.
 3. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen geldig wanneer dat uitdrukkelijk blijkt uit een door Gebruiker getekend schriftelijk stuk. De vernietiging en/of nietigheid van een of meerdere bepalingen laat de werking van de overige bepalingen onaangetast.
 4. Wederpartij staat in voor de vertegenwoordigingsbevoegdheid van degene die namens hem rechtshandelingen verricht.

 

Totstandkoming van de overeenkomst (artikel 2)

Aanbiedingen/offertes zijn vrijblijvend. De daarin genoemde prijzen zijn in Euro, exclusief

BTW/heffingen/belastingen/kosten/ meer –en minderwerk. Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer deze door Gebruiker schriftelijk is bevestigd. Dat blijkt uit een door Gebruiker getekend exemplaar van de overeenkomst of uit een door Gebruiker verstuurde bevestiging. In alle andere gevallen wordt de factuur geacht de overeenkomst correct en volledig weer te geven. Zolang nog niet tot uitvoering van de overeenkomst is overgegaan, heeft Gebruiker het recht de overeenkomst te beëindigen zonder daardoor schadeplichtig te worden.

 

Inhoud overeenkomst (artikel 3)

 1. Wederpartij zal alle informatie die Gebruiker nodig heeft om de overeenkomst te kunnen uitvoeren tijdig en kosteloos ter beschikking stellen waarbij Wederpartij instaat voor juistheid, volledigheid en geschiktheid daarvan. De (financiële) gevolgen van het niet voldoen aan één of meer van deze verplichtingen komen voor rekening en risico van Wederpartij en kunnen op geen enkele wijze aan Gebruiker worden tegengeworpen.
 2. Termijnen zijn – tenzij uitdrukkelijk anders bepaald - indicatief. Het enkele verstrijken van een termijn levert geen verzuim op. Daarvan kan alleen maar sprake zijn indien Gebruiker in gebreke is gesteld waarbij hem een redelijke termijn is gesteld om alsnog na te komen. Wat in dit verband onder een redelijke termijn moet verstaan, hangt af van de aard van de te verrichten prestatie en van de vraag of en in hoeverre Gebruiker daarop invloed heeft kunnen of kan uitoefenen. Ingeval het de oplevering betreft van het werk als zodanig of een gedeelte daarvan, wordt een periode van tenminste drie maanden redelijk geacht.
 3. Bij de uitvoering van (onderdelen) van de overeenkomst is het Gebruiker toegestaan om derden in te schakelen.
 4. Indien de werkzaamheden op de locatie van Wederpartij plaatsvinden, zorgt Wederpartij kosteloos voor de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde faciliteiten waaronder nutsvoorzieningen. Wederpartij is voorts verantwoordelijk voor de veiligheid van het personeel en van de eigendommen van Gebruiker en door Gebruiker ingeschakelde derden op die locatie tenzij er sprake is van aan Gebruiker, waaronder ook begrepen de door hem ingeschakelde derden, toe te rekenen grove schuld/nalatigheid.
 5. Wederpartij is verplicht om verrichte werkzaamheden zodra deze zijn uitgevoerd te inspecteren. Voor zaken geldt deze verplichting zodra deze op de locatie zijn gearriveerd. Eventuele gebreken aan de werkzaamheden en/of zaken dienen uiterlijk binnen zeven dagen daarna schriftelijk aan Gebruiker te zijn gemeld. Na het verstrijken van deze termijn heeft Wederpartij geen recht meer op herstel, vervanging of schadevergoeding. Blijkt een klacht ongegrond dan komen de in dat verband door Gebruiker gemaakte kosten voor rekening van Wederpartij.
 6. Van reclame zijn uitgesloten afwijkingen in aantallen van minder dan 10% en in catalogi, prijslijsten of site opgenomen getallen, maten, gewichten en omschrijvingen omdat deze slechts indicatief zijn.
 7. Wordt de opdracht in fases uitgevoerd dan wordt de voorafgaande fase geacht te zijn goedgekeurd indien dit blijkt uit het proces verbaal van oplevering van die betreffende fase (1) of wanneer Wederpartij die fase in gebruik heeft genomen waaronder ook wordt begrepen het door anderen dan Gebruiker (laten) verrichten van werkzaamheden daaraan (2) of wanneer Gebruiker gestart is met de volgende fase nadat hij Wederpartij in de gelegenheid heeft gesteld de daaraan voorafgaande fase te accepteren maar dat die van deze gelegenheid geen gebruik heeft gemaakt (3). Gebruiker heeft overigens ook het recht om in het derde geval (3) zijn werkzaamheden op te schorten. De gevolgen daarvan komen voor rekening en risico van Wederpartij.
 8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Wederpartij één jaar.

 

Betaling en zekerheid (artikel 4)

Ongeacht de redenen waarom is Wederpartij na het verstrijken van de betalingstermijn van veertien dagen na factuurdatum en zonder dat een ingebrekestelling vereist is in verzuim. Vanaf de vijftiende dag is Wederpartij gehouden om aan Gebruiker alle (buiten)gerechtelijke kosten met een minimum van 15% en rente (1,5% per maand) te vergoeden, beiden te berekenen over het openstaande bedrag. Van de betalingen worden eerst de kosten en rente voldaan. Het resterende bedrag wordt in mindering gebracht op de hoofdsom. Verrekening of opschorting door Wederpartij is niet toegestaan. Het door Wederpartij eenzijdig wijzigen c.q. zelf uitvoeren van de overeenkomst of een gedeelte daarvan levert geen korting of recht van restitutie op. Wederpartij stemt er bij voorbaat en onvoorwaardelijk mee in om, indien Gebruiker daarom verzoekt, (extra) zekerheden te verschaffen. De daarmee verband houdende kosten zijn voor rekening van Wederpartij.

 

Garanties, vrijwaringen en aansprakelijkheid (artikel 5)

 1. Wederpartij garandeert dat op de door hem verstrekte gegevens en materialen geen rechten van derden rusten, dat deze voldoen aan de daaraan te stellen eisen en dat deze zondermeer geschikt zijn om door Gebruiker gebruikt te worden. Wederpartij garandeert ook dat de door hem op welke wijze dan ook verstrekte (elektronische) bestanden vrij zijn van virussen en defecten. Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor de (financiële) gevolgen van het niet (kunnen) nakomen van deze garanties.
 2. De aansprakelijkheid van Gebruiker is beperkt tot maximaal het bedrag dat zijn verzekeraar in voorkomende situatie uitkeert, maar zal nooit meer bedragen dan het door Gebruiker te factureren bedrag ex BTW en ex kosten zaken waaronder begrepen materialen en kosten van door Gebruiker ingeschakelde derden. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden ook niet als deze door hem zijn ingeschakeld.
 3. Evenmin is Gebruiker aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, vertragingsschade, gederfde omzet en/of winst, schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie en niet gerealiseerde besparingen.

 

Opschorting en opzegging vanwege overmacht en financiële onmacht Wederpartij (artikel 6)

 1. Partijen beschouwen alle omstandigheden gelegen buiten de invloedssfeer van Gebruiker waaronder overmacht waardoor hij zijn verplichtingen niet (tijdig) kan nakomen als (gewichtige) redenen op grond waarvan Gebruiker zonder schadeplichtig te worden zijn verplichtingen mag opschorten of de overeenkomst mag opzeggen.
 2. Zonder zelf schadeplichtig te worden, is Gebruiker bevoegd om zonder ingebrekestelling de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze op te zeggen als:

(1)   er goede grond is om aan te nemen dat Wederpartij haar verplichtingen niet (volledig) zal

 nakomen of niet nakomt waaronder ook valt het niet stellen van (aanvullende) zekerheid;

(2)   Wederpartij surseance van betaling heeft aangevraagd of is verleend, haar faillissement is aangevraagd of is uitgesproken;

(3)   Wederpartij haar activiteiten heeft gestaakt of verkocht of de zeggenschap in haar onderneming is verloren;

(4)   beslag is gelegd op vermogensbestanddelen van Wederpartij;

 1. Doet zich één van de (1-4) genoemde omstandigheden voor en maakt Gebruiker daarbij gebruik van een hem toegekend recht dan laat dit onverlet het recht op volledige schadevergoeding. Bovendien worden alle vorderingen van Gebruiker dan per direct opeisbaar.

 

Eigendomsvoorbehoud, geheimhouding en I.E. (intellectuele eigendom) rechten (artikel 7)

 1. Zolang Wederpartij nog niet aan al haar verplichtingen heeft voldaan, blijft Gebruiker eigenaar van alle door hem voor de overeenkomst verkochte en/of gebruikte en/of ter beschikking gestelde zaken. Het is Wederpartij niet toegestaan om op welke wijze dan ook het eigendomsrecht van Gebruiker aan te tasten of te niet te doen. Wederpartij is verplicht om al het redelijke te doen om het eigendomsrecht van Gebruiker te beschermen en de daaronder vallende zaken herkenbaar als zijnde het eigendom van Gebruiker te bewaren en daarmee zorgvuldig om te gaan. Onder dat laatste valt ook het verzekeren daarvan en al datgene te doen wat nodig is om de verzekeringspenningen aan Gebruiker uit te (laten) keren waarbij Wederpartij op eerste verzoek verplicht is de betreffende polissen door Gebruiker te laten inzien en indien nodig ter beschikking te stellen. Wederpartij geeft nu al, indien zich één van de in het hiervoor gaande artikel (artikel 6) genoemde omstandigheden voordoet en/of Wederpartij in verzuim is, Gebruiker onvoorwaardelijk en onherroepelijk volmacht om op zijn (Wederpartij) kosten al die maatregelen te (laten) nemen die hij (Gebruiker) voor de uitoefening en bescherming van zijn eigendomsrechten nodig acht waaronder ook het terug (laten) halen van daaronder vallende zaken.
 2. Wederpartij zal over al wat hij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van Gebruiker of van zijn relaties te weten komt geheimhouding betrachten.
 3. Intellectuele eigendomsrechten in de ruimste zin van het woord verband houdende met de overeenkomst komen toe aan Gebruiker. Indien voor de vestiging of handhaving daarvan de medewerking van Wederpartij nodig is, zegt Wederpartij deze bij voorbaat, onherroepelijk, onvoorwaardelijk en kosteloos toe.
 4. Daar waar voor de uitoefening van de eigendomsrechten, geheimhouding en I.E. rechten de medewerking van Wederpartij vereist is, blijft het daarover bepaalde ook van kracht na het einde van de overeenkomst.
 5. Naast de verplichting om de schade te vergoeden verbeurt Wederpartij bij inbreuk op enig in dit artikel genoemd recht van Gebruiker of niet nakoming van enig in dit artikel genoemde verplichting van Wederpartij een éénmalige boete van € 40.000,00 (Zegge: veertigduizend Euro) te verhogen met € 5.000,00 (Zegge: vijfduizend Euro) voor iedere dag dat Wederpartij de betreffende verplichting niet nakomt, per direct te voldoen aan Gebruiker.

 

Garantiebepalingen (artikel 8)

Wederpartij heeft alleen recht op garantie indien dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en hij

(Wederpartij) aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, waarbij geldt dat de garantievoorwaarden van de toeleveranciers van Gebruiker waaronder ook begrepen de door hem ingeschakelde derden, bepalend en één op één van toepassing zijn tussen Partijen.

 

Slotbepalingen (artikel 9)

 1. Wederpartij is verplicht om iedere omstandigheid waarvan hij weet of kan weten dat kennisname

daarvan voor Gebruiker van belang kan zijn direct schriftelijk (kan ook per mail) aan Gebruiker te melden.

 1. Aan de gehanteerde kopjes per artikel kunnen geen rechten ontleend worden.
 2. Tussen Partijen is, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag, Nederlands recht van toepassing en tenzij een andere Rechtbank Sector Kanton rechtsmacht heeft, is de bevoegde rechter de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.

 

Algemene Voorwaarden OCS Workplaces

Algemene Voorwaarden OCS+

Meer weten?

Back to top